UKSSSC VDO Syllabus for 196 posts – Uttarakhand VDO Exam Pattern 2015